Ratings

Sep/15 Sep/16 Sep/17 Sep/18 Sep/19
Standard & Poor’s
Long-Term – Local Currency BB+ BB BB BB- BB-
Long-Term
– Foreign Currency
BB+ BB BB BB- BB-
Moody’s
Long-Term Debt – Foreign Currency Baa3 Ba2 Ba2 Ba2 Ba2
Long-Term Deposits – Foreign Currency Baa3 Ba3 Ba3 Ba3 Ba3
Long-Term Deposits – Local Currency Baa3 Ba2 Ba2 Ba2 Ba2
Fitch Ratings
Long-Term – Local Currency BBB- BB BB BB- BB-
Long-Term – Foreign Currency BBB- BB BB BB- BB-

 


Atualizado em 11/13/2019 às 06:10 pm